วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice) ความสานึก ตระหนักในความสาคัญของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม

ความเป็นธรรม คือ หลักของธรรมที่คนใช้ในการกำหนดความประพฤติของตนเองในสังคม เพื่อให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ธรรม ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาธรรมได้ไม่จำกัด ว่าคนที่จะเป็น ชาย หญิง คนพิการ คนที่ติดคุกแล้ว อยากกลับตัวกลับใจ ไปศึกษาธรรม ก่อจะมีความเป็นธรรมได้เอง

ความเสมอภาค คือ คือความเท่าเทียมกัน ที่กำหนดจากรัฐธรรมนูญ หรือกำหนดจากเหตุพื้นฐานการปกครองบ้านเมือง ที่ประชาชนเรียกร้องให้ ผู้ปกครอง ต้องให้ประชาชนมีความเสมอภาค เป็นความหมายทางตรรกะแต่ไม่อาจจะมีความเสมอภาคอย่างเป็นธรรม เพราะธรรมคือธรรมชาติ ที่บุคคลเกิดมาจากพื้นฐานที่เกิดไม่เหมือนกัน ไม่ว่า เพศ หน้าตา การได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดู ฯลฯ

ความยุติธรรม คือ การต่อสู้ในทางที่ถือกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ที่คนส่วนใหญ่เห็นชอบกับการนำกฎหมายมาบังคับใช้ ความยุติธรรมเป็นความหมายในทางกฎหมาย แต่ไม่สามารถให้ความยุติธรรมในความหมายของคนทุกคน เพราะความคิดในขั้นพื้นฐานที่คนรู้จักกฎหมาย ไม่เท่าเทียมกัน จึงไม่ก่อให้เกิดความยุติธรรมได้เท่าเทียมกันได้

แต่มีสองสิ่งที่คนทุกคนจะมีได้เท่าเทียมกัน คือ เวลา และความตาย ที่หนีไม่พ้น ตั้งแต่เกิด ถึง วันตาย เมื่อเกิดมาแล้ว ก็เริ่มได้รับเวลา ในการนับอายุ เพื่อไปถูกกำหนดไว้ในกฎหมายอีก ว่าจะเป็น ทารก ผู้เยาว์ ผู้บรรลุนิติภาวะ แล้วก็รอวันตาย ซึ่งทุกคนต้องไปถึงเหมือนกัน ไม่มีวันหลีกหนีพ้นไปได้

1 ความคิดเห็น: