วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ความรู้ ความเข้าใจหรือความจาเป็นในการจรรโลง รักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปราศจากการทาลายโลกใบนี้ เพื่อความอยู่รอดของชีวิตในรุ่นต่อไป โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน
.
โดยไม่ทำให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการตอบสนองความต้องการของตนเอง
.
(นิยามของคณะกรรมการโลก ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาWorld Commission on Environment and Development
.

ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland Report)
.
การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมความถึง3 ด้าน
.
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
.
ซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โครงการพัฒนาใด ๆ
.
ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้ง3 ด้านนี้
.
.
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอะไรที่ไกลกว่าเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
.
เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคม
.
เพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
.
ลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่ดี
.
ทำให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายล้างอย่างที่ผ่านมา
.
และยังทำกันอยู่หลายแห่ง ให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน อยู่ดีกินดี และอยู่เย็นเป็นสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น