วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สิทธิมนุษยชน(Human Rights) ความรู้ ความเข้าใจและยึดมั่น ในสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิเสรีภาพที่จำเป็นขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต เพศ รูปลักษณ์ภายนอก อายุ และสติปัญญา หรือมีความไม่เท่าเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดก็ตาม
             เนื่องจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเชื่อว่าคนเราเกิดมามีเกียรติ มีคุณค่า และมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ทุกข์สุข หัวเราะและร้องไห้เป็นเหมือนกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าจะยากดีมีจน หรืออ้วนผอมดำขาว คนทุกคนจึงควรที่จะได้รับสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานอย่างเสมอภาคกันในฐานะที่เป็นมนุษย์ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพของตน
 
 อะไรบ้างที่เป็นสิทธิมนุษยชน?
สิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการอยู่รอดและพัฒนาตัวเองคือสิทธิของมนุษยชน              
-          มีปัจจัยสี่
-          ใช้ชีวิตอย่างเสรีและมั่นคงปลอดภัย
-          มีส่วนร่วมทางการเมือง
-          มีเสรีภาพในการพูด แสดงความคิดเห็น หรือชุนนุมโดยสันติ
-          มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
-          มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
-          มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ
-          ไม่ถูกทรมานหรือทำร้ายร่างกาย
-          ไม่ถูกจับกุมคุมขังโดยพลการ
-          ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ หรือดูหมิ่นเหยียดหยาม
-          ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาค
-          ได้เรียนหนังสือและรับรู้ข่าวสารต่างๆ
-          เข้าถึงบริการสาธารณะ
-          ได้รับสวัสดิการสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น